Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Návod na používanie Obchodného registra na Internete


Vyhľadávanie podľa obchodného mena

Obchodné meno: Do tohoto políčka uveďte obchodné meno hľadanej spoločnosti, resp. jeho začiatok alebo časť (pozri voľbu "Spôsob hľadania"). Pri porovnávaní zadaného reťazca a obchodných mien uvedených v databáze aplikácia ignoruje diakritiku a všetky znaky okrem písmen a číslic.

Právna forma: Pomocou tejto voľby máte možnosť zúžiť vyhľadávanie na určitý typ spoločnosti, napr. štátne podniky, akciové spoločnosti, družstvá a podobne. Pokiaľ necháte toto políčko prázdne, prehľadávanie prebehne cez spoločnosti všetkých právnych foriem.

Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ nezadáte, v ktorom z ôsmich súdov chcete vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov na Slovensku.

Spôsob hľadania: Táto voľba určuje spôsob, akým aplikácia porovnáva reťazec zadaný v políčku "obchodné meno" so záznamami v databáze. Ak je zadaný reťazec len fragmentom obchodného mena hľadanej spoločnosti, t.j. ak sa nachádza niekde uprostred obchodného mena, zaškrtnite políčko pred klauzulou "reťazec kdekoľvek v mene". Ak necháte toto políčko prázdne, aplikácia predpokladá, že zadaný reťazec sa nachádza na začiatku obchodného mena.

Rozsah hľadania: Ak viete, že reťazec zadaný v poli "obchodné meno" zodpovedá aktuálnemu obchodnému menu hľadanej spoločnosti, ponechajte políčko pred klauzulou "len v aktuálnych záznamoch" zaškrtnuté. Ak hľadáte spoločnosť, ktorá už zanikla, alebo ak je predpoklad, že hľadaná spoločnosť medzičasom zmenila svoje obchodné meno na iné ako ste uviedli, vynulujte zaškrtnutie tohoto políčka.

Výsledkom vyhľadávania podľa obchodného mena je zoznam obchodných subjektov s ich aktuálnymi, resp. posledne platnými obchodnými menami zodpovedajúcimi zadaným kritériám.

Vyhľadávanie podľa mena fyzickej alebo právnickej osoby

Priezvisko: Do tohoto políčka uveďte celé priezvisko fyzickej osoby, resp. začiatok obchodného mena hľadanej právnickej osoby. (Pozri tiež "Typ osoby"). Tento parameter je povinný a je nutné ho zadať presne vrátane diakritiky.

Meno: Do tohoto políčka môžete zadať krstné meno, alebo prvé písmeno krstného mena hľadanej fyzickej osoby. Tento parameter nie je povinný. Ak ho však uvediete, je potrebné dodržať správnu diakritiku. V prípade, že vyhľadávate právnickú osobu, obsah tohoto políčka sa ignoruje.

Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ nezadáte, v ktorom z ôsmich súdov chcete vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov.

Typ osoby: Tento parameter umožňuje zúžiť vyhľadávanie na určitý typ (funkciu) osoby, napríklad len spoločníkov, členov dozornej rady, prokuristov a podobne. Hodnota v tomto políčku tiež určuje, či reťazec v poli "Priezvisko" zodpovedá priezvisku hľadanej fyzickej osoby, alebo obchodnému menu hľadanej právnickej osoby. Ak ponecháte toto políčko nastavené na hodnote "fyzická", aplikácia pri vyhľadávaní fyzických osôb nezohľadňuje ich typ.

Rozsah hľadania: Ak hľadáte len subjekty, v ktorých je uvedená osoba aktuálne spoločníkom (resp. štatutárom, prokuristom, …), ponechajte políčko pred klauzulou "len v aktuálnych záznamoch" zaškrtnuté. Ak Vás zaujímajú všetky subjekty, v ktorých bola uvedená osoba spoločníkom (štatutárom, …) kedykoľvek v histórii, vynulujte zaškrtnutie tohoto políčka.

Výsledkom vyhľadávania podľa mena fyzickej osoby je zoznam mien fyzických osôb vyhovujúcich zadaným kritériám (stĺpec "Meno"), ktoré sú spoločníkom (štatutárom, členom dozornej rady a pod.) obchodných subjektov uvedených v stĺpci "Obchodné meno subjektu".

Výsledkom vyhľadávania podľa obchodného mena právnickej osoby je zoznam obchodných mien právnických osôb vyhovujúcich zadaným kritériám (stĺpec "Meno"), ktoré sú spoločníkom (zakladateľom, komanditistom a pod.) obchodných subjektov uvedených v stĺpci "Obchodné meno subjektu".

Vyhľadávanie podľa identifikačného čísla

IČO: Do tohoto políčka uveďte celé identifikačné číslo subjektu. Aplikácia ignoruje všetky znaky okrem cifier. To umožňuje zadávať čísla IČO aj s medzerami kvôli lepšej čitateľnosti a kontrole.

Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ nezadáte, v ktorom z ôsmich súdov chcete vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov.

Výsledkom vyhľadávania podľa čísla IČO je obchodný subjekt so zadaným IČOm. Ak bol daný subjekt vo svojej histórii vedený viacerými registrovými súdmi, môže byť výsledkom vyhľadávania viac položiek.

Vyhľadávanie podľa sídla

Ulica: Do tohoto políčka napíšte názov ulice, na ktorej hľadaná spoločnosť sídli (alebo sídlila; pozri "Rozsah hľadania"). Pokiaľ sa rozhodnete tento parameter použiť, musíte ho uviesť presne (aj s diakritikou). Ak sa domnievate, že ulica sídla subjektu nie je v registri uvedená (ako je to napríklad v prípade menších obcí), nechajte toto políčko prázdne.

Číslo: Do tohoto políčka zadajte evidenčné (súpisné) číslo objektu, v ktorom hľadaná spoločnosť sídli. Pokiaľ sa rozhodnete tento parameter použiť, musíte ho uviesť presne (aj s prípadnými pomlčkami, alebo lomítkami). V prípade, že číslo nepoznáte, alebo sa domnievate, že nie je v registri vedené, nechajte toto políčko prázdne.

Obec: Je to názov mesta (obce), v ktorom hľadaná spoločnosť sídli (resp. sídlila). Tento parameter musíte uviesť presne (aj s diakritikou).

Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ nezadáte, v ktorom z ôsmich súdov chcete vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov.

Rozsah hľadania: Ak hľadáte len spoločnosť, ktorá aktuálne sídli na Vami zadanej adrese, nechajte políčko pred klauzulou "len v aktuálnych záznamoch" zaškrtnuté. Ak hľadáte spoločnosť, ktorá už zanikla, alebo ak je predpoklad, že hľadaná spoločnosť na Vami zadanej adrese už nesídli, vynulujte zaškrtnutie tohoto políčka.

Výsledkom vyhľadávania podľa sídla je zoznam aktuálnych, resp. posledne platných obchodných mien spoločností so sídlom určeným zadanými kritériami.

Vyhľadávanie podľa spisovej značky

Vložka: Predstavuje číslo spisu, pod ktorým je hľadaná firma vedená na registrovom súde. Číslo vložky je nutné zadať presne. Do tohoto políčka sa neuvádza štandardný symbol určujúci registrový súd (/B, /V, ...). Vyhľadávanie možno zúžiť na konkrétny súd pomocou voľby "Súd".

Oddiel: Do tohoto políčka zadajte oddiel, v ktorom je zadaná spoločnosť vedená na registrovom súde. Pokiaľ necháte toto políčko prázdne, výber prebehne cez všetky oddiely. Oddiel zodpovedá právnej forme nasledovným spôsobom: Pš - štátne podniky; Sa - akciové spoločnosti; Sro - spoločnosti s ručením obmedzeným; Sr - verejno-obchodné a komanditné spoločnosti; Firm - samostatne podnikajúce fyzické osoby; Dr - družstvá; Po - organizačné zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie; Pšn - štátne a obecné podniky, obecné úrady, národné výbory.

Súd: Umožňuje zúžiť vyhľadávanie len na konkrétny registrový súd. Pokiaľ nezadáte, v ktorom z ôsmich súdov chcete vyhľadávať, aplikácia prehľadá databázy všetkých registrových súdov.

Výsledkom vyhľadávania podľa spisovej značky je zoznam aktuálnych, resp. posledne platných obchodných mien spoločností so spisovou značkou určenou zadanými kritériami.

Výpisy z Obchodného registra na Internete

Hlavný význam stránok Obchodného registra na Internete je poskytovanie výpisov jednotlivých spoločností zapísaných v obchodnom registri. Forma a obsah výpisu nie je úplne identická s úradne platným výpisom z obchodného registra vydávaným na registrových súdoch a tento výpis nie je právne použiteľný ! Najdôležitejší rozdiel je v tom, že výpisy Obchodného registra na Internete neuvádzajú rodné čísla osôb. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný registrový súd.

Výpisy pre jednotlivé druhy spoločností sa líšia v type zobrazovaných údajov. Pokiaľ spoločnosť nemá niektorý údaj v databáze registra uvedený, tak sa vo výpise neobjaví ani jeho hlavička. Existujú dva spôsoby zobrazenia výpisu:

Aktuálny výpis obsahuje len údaje, ktoré sú platné dňom vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Pri každom zázname je uvedená doba začiatku jeho platnosti.

Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločnosti nachádzajúce sa v databáze obchodného registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Pri každom zázname je vyznačená jeho doba platnosti.

Prečo nemôžem nájsť subjekt, o existencii ktorého som presvedčený/-á?

Je pravdepodobné, že hľadaný subjekt jednoducho nie je vedený obchodným registrom. Napríklad tuzemská fyzická osoba - podnikateľ sa zapisuje do obchodného registra len na vlastnú žiadosť. Povinne sa do obchodného registra zapisujú len obchodné spoločnosti (a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.), družstvá, zahraničné osoby (podľa § 21 ods. 4 obchodného zákonníka) a niektoré iné právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon (napr. štátne podniky).

Prečo nemôžem nájsť osobu podľa jej priezviska?

Príležitostne sa stáva, že priezvisko osoby je zapísané v databáze obchodného registra neštandardným spôsobom, napríklad s písmenami oddelenými medzerami. Aby aplikácia takéto priezvisko našla, musí byť pri vyhľadávaní zadané identicky ako je uvedené v databáze.

Je možné nájsť subjekty, v ktorých je spoločníkom právnická osoba?

Áno. Na stránke "vyhľadávanie podľa mena a priezviska" treba do kolónky "Priezvisko" zadať obchodné meno (alebo aspoň niekoľko začiatočných písmen obchodného mena) hľadaného spoločníka - právnickej osoby. Pri zápise tohoto obchodného mena treba dodržať interpunkciu. V type osoby nastavte "právnická - spoločník".

Môže sa stať, že výpis z Obchodného registra na Internete nezodpovedá skutočnosti?

Zmeny v záznamoch registrových súdov sa na Internete neprejavia okamžite - v tejto súvislosti si treba všímať dátum poslednej aktualizácie databázy, z ktorej sa čerpajú údaje na výpis. Niekedy sa tiež stáva, že je chybný priamo údaj lokálnej databázy príslušného registrového súdu a keďže Obchodný register na Internete používa informácie z týchto databáz, prejavia sa takéto nepresnosti aj na internetovom výpise. Pri zistení nezrovnalosti medzi internetovým a úradným výpisom sa prosím obráťte na našu e-mailovú adresu, aby sme mohli úplne vylúčiť prípadnú chybu na strane internetovej aplikácie.

Ako často sa aktualizujú databázy?

Databázy sa spravidla aktualizujú každý pracovný deň.

Pravidlá používania adresy register@justice.gov.sk

Táto e-mailová adresa slúži predovšetkým na pripomienkovanie problémov s aplikáciou Obchodný register na Internete. Je určená na prijímanie návrhov na vylepšenie funkcionality aplikácie, prípadne grafického dizajnu stránok a formy výpisov. Prosíme používateľov Obchodného registra na Internete, aby sa na túto adresu neobracali so žiadosťami o zaslanie dodatočných informácií o obchodných subjektoch.O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)